แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ กองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2561
ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านเลือกหรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

*

1. เพศ


*

2. สถานะปัจจุบัน


กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ตอนที่ 2

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของกองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ระดับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

(1)

น้อย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากที่สุด

(5)


* 2.1 ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5
1- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางการให้บริการ
2- มีความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ
* 2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
  1 2 3 4 5
1- มีกระบวนการและขั้นตอนการบริการที่เหมาะสม
2- มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการให้ผู้รับบริการทราบ
3- มีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม
4- มีการประสานงานหลังการให้บริการ
* 3. คุณภาพในการให้บริการ
  1 2 3 4 5
1- ความถูกต้องของข้อมูล ตรงกับข้อมูลของผู้รับบริการ
2- ความสวยงาม ง่ายต่อการสื่อความหมาย
3- ความรวดเร็วในการให้บริการ
* 4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1 2 3 4 5
1- ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
2- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ
3- ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม
ตอนที่ 3
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ


LimeSurvey is Free software
Donate