1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25ุ60

คำชี้แจง

          1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

          2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน

                   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

                   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

                   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร

                   ตอนที่ 4 ข้อร้องเรียนต่างๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 เพศ    
* เพศ
* ชั้นปี
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ประเด็นความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

(1)

น้อย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากที่สุด

(5)

 

 

* 2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
  1 2 3 4 5
1. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
3. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
4. ระบบประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น
5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม
* 2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
  1 2 3 4 5
1. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้
3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คำแนะด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยสงเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ
* 2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
  1 2 3 4 5
1.อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนเหมาะสม
2.อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
3.อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้เหมาะสม
4.อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาที่เรียนในระบบ การศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์
5.ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
* 2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
  1 2 3 4 5
1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2. นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
3. การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร
5. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ
* 2.5. การวัดและประเมินผล
  1 2 3 4 5
1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
3. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร (โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)
1.ด้านหลักสูตร          

2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้3. ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ4. ด้านกิจกรรมการศึกษา5. การวัดและประเมินผล4. ข้อร้องเรียนต่างๆ
*

นักศึกษามีข้อร้องเรียนเสนอต่อหลักสูตรหรือไม่ (ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/หรือปัญหาที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของหลักสูตรในประเด็น 1-5 ข้างต้น) (โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ

ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร*

คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ประเด็นความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

(1)

น้อย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากที่สุด

(5)

 

 


  1 2 3 4 5
ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ(ระบุ)

LimeSurvey is Free software
Donate