1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง

          1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

          2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน

                   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

                   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

                   ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร

                   ตอนที่ 4 ข้อร้องเรียนต่างๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 เพศ    
* เพศ
* ชั้นปี
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา

คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ประเด็นความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

(1)

น้อย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากที่สุด

(5)

 

 

*

2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา


  1 2 3 4 5
1. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาn
2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
3. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน
4. ระบบประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น
5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม
6. การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
7. กรับวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม

* 2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
  1 2 3 4 5
1. มีช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
2. นักศึกษาได้คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
3. ความพึงพอใจในการให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
4. การให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
5. การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
* 2.3ด้านกิจกรรมการศึกษา
  1 2 3 4 5
1. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2. มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้
3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
4. มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คำแนะด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย
5. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยสงเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ
* 2.4ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  1 2 3 4 5
1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร (โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)
-ด้านหลักสูตร
-ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
-ด้านกิจกรรมการเรียนรู้

-ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้


ตอนที่ 4 ข้อร้องเรียนต่างๆ

นักศึกษามีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร/สาขาวิชาอย่างไร(โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)LimeSurvey is Free software
Donate