4.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ปี 2560

คำชี้แจง  การสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร จึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
* เพศ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

โปรดทำเครื่องหมาย  /  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจที่ท่านเลือกเพียงระดับเดียว

คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ประเด็นความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

(1)

น้อย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากที่สุด

(5)

 

 

* ด้านเนื้อหาหลักสูตร
  1 2 3 4 5
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
3. มีปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน
4. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
* ด้านอาจารย์ผู้สอน
  1 2 3 4 5
1. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนเหมาะสม
2. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ
* ด้านกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนานักศึกษา 
  1 2 3 4 5
1. โครงการปฐมนิเทศช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในการเรียน และทักษะเกี่ยวกับการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ของหลักสูตร
2. การจัดบรรยายเสริมช่วยทำให้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนเพิ่มมากขึ้น
3. โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพช่วยทำให้เกิดองค์ความรู้ในการเข้าสู่ตลาดงาน และเกิดการบูรณาการความรู้ที่เรียนกับประสบการณ์ที่มีอยู่
4. โครงการปัจฉิมนิเทศช่วยทำให้สร้างโอกาสอันดีในการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มีความรักความผูกพันต่อสถาบันและคณาจารย์
5. กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ช่วยสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและด้านสังคม
* การจัดการเรียนการสอน
  1 2 3 4 5
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และ วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
3. นำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ใน การสอน
4. วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
5. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
* ด้านการให้คำปรึกษา
  1 2 3 4 5
1. การจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
2. การจัดระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
3. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา
4. เจ้าหน้าที่หลักสูตรให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา
* ด้านการวัดประเมินผล
  1 2 3 4 5
วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร (โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)
* ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรLimeSurvey is Free software
Donate