2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน

          ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

          ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

          ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
* 1. เพศ  
* 2. ชั้นปี  
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน

ประเด็นความพึงพอใจ

น้อยที่สุด

(1)

น้อย

(2)

ปานกลาง

(3)

มาก

(4)

มากที่สุด

(5)

 

 

*
  1 2 3 4 5
1. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีแสงสว่างที่เพียงพอพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการเรียน
2. ห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน
3. วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียน
4. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ
5. สภาพห้องเรียนในคณะโดยรวมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. ห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างมีคุณภาพ
7.ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
9. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
10. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีเพียงพอ
11. ห้องสมุด ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ
12. หนังสือตำรา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้
13. มีสถานที่สำหรับนักศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และทำงานร่วมกัน
14.สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)
15. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาโดยรวม
16. ภาพโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


LimeSurvey is Free software
Donate