แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ กองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2561
รอสักครู่...
0%
แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ กองแนะแนวและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 2561
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 23

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้444
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้444
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ s1
1. เพศ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 7 1.58%  
ชาย (M) 16 3.60%  
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%  
Not completed or Not displayed 420 94.59%  

สรุปผลสำหรับ s2
2. สถานะปัจจุบัน
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
อาจารย์ (A1) 4 0.90%  
เจ้าหน้าที่ (A2) 8 1.80%  
นักศึกษา (A3) 11 2.48%  
บุคคลทั่วไป (A4) 0 0.00%
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%  
Not completed or Not displayed 420 94.59%  

   
สรุปผลสำหรับ 2001(SQ001)
2.1 ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
[1- มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางการให้บริการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.45%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 8 1.81% 1.81%
4 (4) 9 2.03%
5 (5) 4 0.90% 2.93%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.65 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

   
สรุปผลสำหรับ 2001(SQ002)
2.1 ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
[2- มีความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.23%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 6 1.35% 1.35%
4 (4) 13 2.93%
5 (5) 3 0.68% 3.61%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.78 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

   
สรุปผลสำหรับ 2002(SQ001)
2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
[1- มีกระบวนการและขั้นตอนการบริการที่เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.23%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 10 2.26% 2.26%
4 (4) 12 2.71%
5 (5) 0 0.00% 2.71%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.48 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

   
สรุปผลสำหรับ 2002(SQ002)
2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
[2- มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการให้ผู้รับบริการทราบ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.23% 0.23%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 10 2.26% 2.26%
4 (4) 10 2.26%
5 (5) 2 0.45% 2.71%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.52 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

   
สรุปผลสำหรับ 2002(SQ003)
2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
[3- มีระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 11 2.48% 2.48%
4 (4) 7 1.58%
5 (5) 5 1.13% 2.71%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.74 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 

   
สรุปผลสำหรับ 2002(SQ004)
2.2 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
[4- มีการประสานงานหลังการให้บริการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.23% 0.68%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 9 2.03% 2.03%
4 (4) 6 1.35%
5 (5) 5 1.13% 2.48%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.52 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 

   
สรุปผลสำหรับ 2003(SQ001)
3. คุณภาพในการให้บริการ
[1- ความถูกต้องของข้อมูล ตรงกับข้อมูลของผู้รับบริการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.45%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 4 0.90% 0.90%
4 (4) 11 2.48%
5 (5) 6 1.35% 3.84%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.91 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 

   
สรุปผลสำหรับ 2003(SQ002)
3. คุณภาพในการให้บริการ
[2- ความสวยงาม ง่ายต่อการสื่อความหมาย]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.45%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 4 0.90% 0.90%
4 (4) 12 2.71%
5 (5) 5 1.13% 3.84%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.87 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 

   
สรุปผลสำหรับ 2003(SQ003)
3. คุณภาพในการให้บริการ
[3- ความรวดเร็วในการให้บริการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.23% 0.23%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 8 1.81% 1.81%
4 (4) 9 2.03%
5 (5) 5 1.13% 3.16%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.74 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

   
สรุปผลสำหรับ 2004(SQ001)
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
[1- ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.23%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 4 0.90% 0.90%
4 (4) 9 2.03%
5 (5) 9 2.03% 4.06%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.13 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 

   
สรุปผลสำหรับ 2004(SQ002)
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
[2- มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 7 1.58% 1.58%
4 (4) 10 2.26%
5 (5) 6 1.35% 3.61%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.96 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

   
สรุปผลสำหรับ 2004(SQ003)
4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
[3- ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 6 1.35% 1.35%
4 (4) 10 2.26%
5 (5) 7 1.58% 3.84%
ผลรวม (คำตอบ)23100.00%100.00%
จำนวนของกรณี24100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 420 94.59%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.04 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 


 

LimeSurvey is Free software
Donate