1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25ุ60
รอสักครู่...
0%
1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25ุ60
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 108

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้626
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้626
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ A101
เพศ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 67 10.70%  
ชาย (M) 45 7.19%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%  

สรุปผลสำหรับ A102
ชั้นปี
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 (A1) 24 3.83%  
ชั้นปีที่ 2 (A2) 27 4.31%  
ชั้นปีที่ 3 (A3) 34 5.43%  
ชั้นปีที่ 4 (A4) 27 4.31%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%  

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ001)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[1. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 25 3.99% 3.99%
4 (4) 53 8.47%
5 (5) 26 4.15% 12.62%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.87 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ002)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 2.24%
2 (2) 14 2.24%
3 (3) 22 3.51% 3.51%
4 (4) 45 7.19%
5 (5) 31 4.95% 12.14%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.83 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ003)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[3. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.12%
2 (2) 7 1.12%
3 (3) 19 3.04% 3.04%
4 (4) 50 7.99%
5 (5) 36 5.75% 13.74%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.03 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ004)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[4. ระบบประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.16% 1.12%
2 (2) 6 0.96%
3 (3) 27 4.31% 4.31%
4 (4) 43 6.87%
5 (5) 35 5.59% 12.46%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.94 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ005)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.12%
2 (2) 7 1.12%
3 (3) 23 3.67% 3.67%
4 (4) 54 8.63%
5 (5) 28 4.47% 13.10%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.92 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ006)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[6. การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 25 4.00% 4.00%
4 (4) 45 7.20%
5 (5) 33 5.28% 12.48%
ผลรวม (คำตอบ)111100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.16%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.93 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ007)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[7. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.64%
2 (2) 4 0.64%
3 (3) 30 4.79% 4.79%
4 (4) 52 8.31%
5 (5) 26 4.15% 12.46%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.89 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ001)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[1. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.16% 2.08%
2 (2) 12 1.92%
3 (3) 25 3.99% 3.99%
4 (4) 38 6.07%
5 (5) 36 5.75% 11.82%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.86 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ002)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[2. มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.32% 1.92%
2 (2) 10 1.60%
3 (3) 31 4.95% 4.95%
4 (4) 44 7.03%
5 (5) 25 3.99% 11.02%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.71 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ003)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.16% 1.92%
2 (2) 11 1.76%
3 (3) 28 4.47% 4.47%
4 (4) 41 6.55%
5 (5) 31 4.95% 11.50%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.8 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ004)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[4. มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คำแนะด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.16% 1.44%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 25 3.99% 3.99%
4 (4) 47 7.51%
5 (5) 31 4.95% 12.46%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.88 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ005)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[5. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยสงเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.32% 2.24%
2 (2) 12 1.92%
3 (3) 20 3.19% 3.19%
4 (4) 47 7.51%
5 (5) 31 4.95% 12.46%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.83 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ001)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[1.อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนเหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 16 2.56% 2.56%
4 (4) 45 7.19%
5 (5) 43 6.87% 14.06%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.1 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ002)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[2.อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.44%
2 (2) 9 1.44%
3 (3) 16 2.56% 2.56%
4 (4) 44 7.03%
5 (5) 43 6.87% 13.90%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.08 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ003)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[3.อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.32%
2 (2) 2 0.32%
3 (3) 19 3.04% 3.04%
4 (4) 48 7.67%
5 (5) 43 6.87% 14.54%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.18 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ004)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[4.อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาที่เรียนในระบบ การศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.12%
2 (2) 7 1.12%
3 (3) 21 3.35% 3.35%
4 (4) 43 6.87%
5 (5) 41 6.55% 13.42%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.05 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ005)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[5.ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.48%
2 (2) 3 0.48%
3 (3) 23 3.67% 3.67%
4 (4) 45 7.19%
5 (5) 41 6.55% 13.74%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.11 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ001)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.80%
2 (2) 5 0.80%
3 (3) 20 3.19% 3.19%
4 (4) 46 7.35%
5 (5) 41 6.55% 13.90%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.1 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ002)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[2. นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.44%
2 (2) 9 1.44%
3 (3) 26 4.15% 4.15%
4 (4) 39 6.23%
5 (5) 38 6.07% 12.30%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.95 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ003)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[3. การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 27 4.31% 4.31%
4 (4) 35 5.59%
5 (5) 42 6.71% 12.30%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.99 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ004)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 24 3.83% 3.83%
4 (4) 37 5.91%
5 (5) 43 6.87% 12.78%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.03 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ005)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[5. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.80%
2 (2) 5 0.80%
3 (3) 21 3.35% 3.35%
4 (4) 48 7.67%
5 (5) 38 6.07% 13.74%
ผลรวม (คำตอบ)112100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.06 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ 205(SQ001)
2.5. การวัดและประเมินผล
[1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 22 3.52% 3.52%
4 (4) 52 8.32%
5 (5) 29 4.64% 12.96%
ผลรวม (คำตอบ)111100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.16%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.92 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ 205(SQ002)
2.5. การวัดและประเมินผล
[2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.28%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 22 3.52% 3.52%
4 (4) 51 8.16%
5 (5) 30 4.80% 12.96%
ผลรวม (คำตอบ)111100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.16%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.93 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 

   
สรุปผลสำหรับ 205(SQ003)
2.5. การวัดและประเมินผล
[3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.16% 1.44%
2 (2) 8 1.28%
3 (3) 25 4.01% 4.01%
4 (4) 47 7.53%
5 (5) 29 4.65% 12.18%
ผลรวม (คำตอบ)110100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 2 0.32%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.86 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 

สรุปผลสำหรับ 401
นักศึกษามีข้อร้องเรียนเสนอต่อหลักสูตรหรือไม่ (ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/หรือปัญหาที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของหลักสูตรในประเด็น 1-5 ข้างต้น) (โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
มี (ระบุข้อร้องเรียนในช่องสี่เหลี่ยม) (A1) 20 3.19%  
ไม่มี (A2) 89 14.22%  
Comments 29 4.63%  
ไม่มีคำตอบ 3 0.48%  
Not completed or Not displayed 514 82.11%  

   
สรุปผลสำหรับ 403(SQ001)
คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ประเด็นความพึงพอใจ น้อยที่สุด (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5)    
[ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.48% 2.09%
2 (2) 10 1.61%
3 (3) 31 4.98% 4.98%
4 (4) 49 7.87%
5 (5) 16 2.57% 10.43%
ผลรวม (คำตอบ)109100.00%100.00%
จำนวนของกรณี112100.00% 
ไม่มีคำตอบ 3 0.48%
Not completed or Not displayed 514 82.11%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.6 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 


 

LimeSurvey is Free software
Donate