1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25ุ60
รอสักครู่...
0%
1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 25ุ60
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 96

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้527
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้527
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ A101
เพศ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 60 11.39%  
ชาย (M) 41 7.78%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%  

สรุปผลสำหรับ A102
ชั้นปี
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 (A1) 25 4.74%  
ชั้นปีที่ 2 (A2) 21 3.98%  
ชั้นปีที่ 3 (A3) 28 5.31%  
ชั้นปีที่ 4 (A4) 27 5.12%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%  

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ001)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[1. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.95%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 23 4.36% 4.36%
4 (4) 47 8.92%
5 (5) 26 4.93% 13.85%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.92 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ002)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 1.71%
2 (2) 8 1.52%
3 (3) 19 3.61% 3.61%
4 (4) 42 7.97%
5 (5) 31 5.88% 13.85%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.93 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ003)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[3. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.76%
2 (2) 3 0.57%
3 (3) 16 3.04% 3.04%
4 (4) 45 8.54%
5 (5) 36 6.83% 15.37%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.11 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ004)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[4. ระบบประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.38% 1.33%
2 (2) 5 0.95%
3 (3) 23 4.36% 4.36%
4 (4) 36 6.83%
5 (5) 35 6.64% 13.47%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.96 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ005)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.57%
2 (2) 2 0.38%
3 (3) 18 3.42% 3.42%
4 (4) 52 9.87%
5 (5) 28 5.31% 15.18%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.03 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ006)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[6. การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 1.33%
2 (2) 6 1.14%
3 (3) 19 3.61% 3.61%
4 (4) 41 7.79%
5 (5) 33 6.27% 14.07%
ผลรวม (คำตอบ)100100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.19%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.99 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ 201(SQ007)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[7. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.57%
2 (2) 2 0.38%
3 (3) 24 4.55% 4.55%
4 (4) 48 9.11%
5 (5) 26 4.93% 14.04%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.95 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ001)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[1. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.38% 1.52%
2 (2) 6 1.14%
3 (3) 22 4.17% 4.17%
4 (4) 35 6.64%
5 (5) 36 6.83% 13.47%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.96 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ002)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[2. มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.57% 1.33%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 26 4.93% 4.93%
4 (4) 43 8.16%
5 (5) 25 4.74% 12.90%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.82 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ003)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.38% 1.52%
2 (2) 6 1.14%
3 (3) 23 4.36% 4.36%
4 (4) 39 7.40%
5 (5) 31 5.88% 13.28%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.9 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ004)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[4. มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คำแนะด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.38% 1.14%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 22 4.17% 4.17%
4 (4) 42 7.97%
5 (5) 31 5.88% 13.85%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.95 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ005)
2.2 ด้านกิจกรรมการศึกษา
[5. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยสงเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.57% 1.71%
2 (2) 6 1.14%
3 (3) 18 3.42% 3.42%
4 (4) 43 8.16%
5 (5) 31 5.88% 14.04%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.92 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ001)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[1.อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนเหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.95%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 14 2.66% 2.66%
4 (4) 39 7.40%
5 (5) 43 8.16% 15.56%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.18 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ002)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[2.อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ำเสมอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.95%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 14 2.66% 2.66%
4 (4) 39 7.40%
5 (5) 43 8.16% 15.56%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.18 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ003)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[3.อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.38%
2 (2) 1 0.19%
3 (3) 14 2.66% 2.66%
4 (4) 42 7.97%
5 (5) 43 8.16% 16.13%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.24 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ004)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[4.อาจารย์มีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาที่เรียนในระบบ การศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.57%
2 (2) 2 0.38%
3 (3) 16 3.04% 3.04%
4 (4) 41 7.78%
5 (5) 41 7.78% 15.56%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.18 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ 203(SQ005)
2.3 ด้านอาจารย์ผู้สอน   
[5.ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.57%
2 (2) 2 0.38%
3 (3) 17 3.23% 3.23%
4 (4) 40 7.59%
5 (5) 41 7.78% 15.37%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.17 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ001)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.76%
2 (2) 3 0.57%
3 (3) 15 2.85% 2.85%
4 (4) 41 7.78%
5 (5) 41 7.78% 15.56%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.17 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ002)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[2. นักศึกษาได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.95%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 21 3.98% 3.98%
4 (4) 37 7.02%
5 (5) 38 7.21% 14.23%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.06 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ003)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[3. การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.95%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 21 3.98% 3.98%
4 (4) 33 6.26%
5 (5) 42 7.97% 14.23%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.1 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ004)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[4. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.95%
2 (2) 4 0.76%
3 (3) 18 3.42% 3.42%
4 (4) 35 6.64%
5 (5) 43 8.16% 14.80%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.14 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 

   
สรุปผลสำหรับ 204(SQ005)
2.4 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[5. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.57%
2 (2) 2 0.38%
3 (3) 17 3.23% 3.23%
4 (4) 43 8.16%
5 (5) 38 7.21% 15.37%
ผลรวม (คำตอบ)101100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.14 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ 205(SQ001)
2.5. การวัดและประเมินผล
[1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 0.76%
2 (2) 3 0.57%
3 (3) 20 3.80% 3.80%
4 (4) 47 8.94%
5 (5) 29 5.51% 14.45%
ผลรวม (คำตอบ)100100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.19%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ 205(SQ002)
2.5. การวัดและประเมินผล
[2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.19% 1.14%
2 (2) 5 0.95%
3 (3) 15 2.85% 2.85%
4 (4) 49 9.32%
5 (5) 30 5.70% 15.02%
ผลรวม (คำตอบ)100100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.19%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.02 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ 205(SQ003)
2.5. การวัดและประเมินผล
[3. การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.38% 0.76%
2 (2) 2 0.38%
3 (3) 21 4.00% 4.00%
4 (4) 45 8.57%
5 (5) 29 5.52% 14.10%
ผลรวม (คำตอบ)99100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 2 0.38%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.98 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

สรุปผลสำหรับ 401
นักศึกษามีข้อร้องเรียนเสนอต่อหลักสูตรหรือไม่ (ข้อร้องเรียน หมายถึง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/หรือปัญหาที่นักศึกษาได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของหลักสูตรในประเด็น 1-5 ข้างต้น) (โปรดระบุเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป)
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
มี (ระบุข้อร้องเรียนในช่องสี่เหลี่ยม) (A1) 16 3.04%  
ไม่มี (A2) 82 15.56%  
Comments 18 3.42%  
ไม่มีคำตอบ 3 0.57%  
Not completed or Not displayed 426 80.83%  

   
สรุปผลสำหรับ 403(SQ001)
คำชี้แจง  กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ประเด็นความพึงพอใจ น้อยที่สุด (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5)    
[ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 4 0.76% 1.72%
2 (2) 5 0.95%
3 (3) 29 5.53% 5.53%
4 (4) 44 8.40%
5 (5) 16 3.05% 11.45%
ผลรวม (คำตอบ)98100.00%100.00%
จำนวนของกรณี101100.00% 
ไม่มีคำตอบ 3 0.57%
Not completed or Not displayed 426 80.83%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.64 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 


 

LimeSurvey is Free software
Donate