1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2560
รอสักครู่...
0%
1. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2560
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 31

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้444
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้444
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ A101
เพศ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 25 5.63%  
ชาย (M) 9 2.03%  
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%  
Not completed or Not displayed 409 92.12%  

สรุปผลสำหรับ A102
ชั้นปี
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 (A1) 4 0.90%  
ชั้นปีที่ 2 (A2) 16 3.60%  
ชั้นปีที่ 3 (A3) 14 3.15%  
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%  
Not completed or Not displayed 409 92.12%  

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ001)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[1. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาn]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 1.13%
2 (2) 3 0.68%
3 (3) 6 1.35% 1.35%
4 (4) 21 4.73%
5 (5) 3 0.68% 5.41%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.57 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ002)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.68% 0.68%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 8 1.80% 1.80%
4 (4) 22 4.95%
5 (5) 2 0.45% 5.41%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.57 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ003)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[3. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 4 0.90% 0.90%
4 (4) 26 5.86%
5 (5) 3 0.68% 6.53%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.8 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ004)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[4. ระบบประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ กิจกรรม งานมอบหมาย เป็นต้น]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 6 1.35% 1.35%
4 (4) 23 5.18%
5 (5) 4 0.90% 6.08%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.77 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ005)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[5. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 5 1.13% 1.13%
4 (4) 20 4.50%
5 (5) 7 1.58% 6.08%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.83 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ006)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[6. การแนะนำระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 8 1.80% 1.80%
4 (4) 18 4.05%
5 (5) 7 1.58% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.8 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

   
สรุปผลสำหรับ A201(SQ007)
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
[7. กรับวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.90%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 8 1.80% 1.80%
4 (4) 19 4.28%
5 (5) 4 0.90% 5.18%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.6 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ001)
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[1. มีช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 5 1.13% 1.13%
4 (4) 24 5.41%
5 (5) 3 0.68% 6.08%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.71 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ002)
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[2. นักศึกษาได้คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 8 1.80% 1.80%
4 (4) 21 4.73%
5 (5) 4 0.90% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.71 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ003)
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[3. ความพึงพอใจในการให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 7 1.58% 1.58%
4 (4) 20 4.50%
5 (5) 5 1.13% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.71 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ004)
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[4. การให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตรของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 7 1.58% 1.58%
4 (4) 20 4.50%
5 (5) 6 1.35% 5.86%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.8 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ 202(SQ005)
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
[5. การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษาตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 6 1.35% 1.35%
4 (4) 20 4.50%
5 (5) 6 1.35% 5.86%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.77 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ a203(SQ001)
2.3ด้านกิจกรรมการศึกษา
[1. มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.90%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 6 1.35% 1.35%
4 (4) 22 4.95%
5 (5) 3 0.68% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.63 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

   
สรุปผลสำหรับ a203(SQ002)
2.3ด้านกิจกรรมการศึกษา
[2. มีข้อมูลที่สามารถใช้ติดต่อหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา ด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานที่สามารถให้นักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาได้]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.90%
2 (2) 2 0.45%
3 (3) 7 1.58% 1.58%
4 (4) 19 4.28%
5 (5) 5 1.13% 5.41%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.66 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 

   
สรุปผลสำหรับ a203(SQ003)
2.3ด้านกิจกรรมการศึกษา
[3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงานและการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 9 2.03% 2.03%
4 (4) 19 4.28%
5 (5) 5 1.13% 5.41%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.71 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ a203(SQ004)
2.3ด้านกิจกรรมการศึกษา
[4. มีหน่วยงาน/บุคคลที่ให้คำแนะด้านการใช้ชีวิตในคณะ/มหาวิทยาลัย]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.45%
2 (2) 0 0.00%
3 (3) 8 1.80% 1.80%
4 (4) 19 4.28%
5 (5) 6 1.35% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.77 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

   
สรุปผลสำหรับ a203(SQ005)
2.3ด้านกิจกรรมการศึกษา
[5. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยสงเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ฯลฯ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 9 2.03% 2.03%
4 (4) 19 4.28%
5 (5) 4 0.90% 5.18%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.63 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

   
สรุปผลสำหรับ a204(SQ001)
2.4ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 9 2.03% 2.03%
4 (4) 20 4.50%
5 (5) 3 0.68% 5.18%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.6 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 

   
สรุปผลสำหรับ a204(SQ002)
2.4ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[2. ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.45% 0.68%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 8 1.80% 1.80%
4 (4) 22 4.95%
5 (5) 2 0.45% 5.41%
ผลรวม (คำตอบ)35100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.6 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

   
สรุปผลสำหรับ a204(SQ003)
2.4ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
[3. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.68% 0.90%
2 (2) 1 0.23%
3 (3) 5 1.13% 1.13%
4 (4) 18 4.06%
5 (5) 7 1.58% 5.64%
ผลรวม (คำตอบ)34100.00%100.00%
จำนวนของกรณี35100.00% 
ไม่มีคำตอบ 1 0.23%
Not completed or Not displayed 409 92.12%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.74 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 


 

LimeSurvey is Free software
Donate