4.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ปี 2560
รอสักครู่...
0%
4.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ปี 2560
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 0

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้235
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้235
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ 101
เพศ
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 0 0.00%
ชาย (M) 0 0.00%
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 235 100.00%  


 

LimeSurvey is Free software
Donate