2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
รอสักครู่...
0%
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 68

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้923
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้923
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ B101
1. เพศ  
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 38 4.12%  
ชาย (M) 30 3.25%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%  

สรุปผลสำหรับ B102
2. ชั้นปี  
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 (A1) 18 1.95%  
ชั้นปีที่ 2 (A2) 16 1.73%  
ชั้นปีที่ 3 (A3) 17 1.84%  
ชั้นปีที่ 4 (A4) 17 1.84%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%  

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ001)

[1. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีแสงสว่างที่เพียงพอพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการเรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.11% 0.43%
2 (2) 3 0.33%
3 (3) 13 1.41% 1.41%
4 (4) 35 3.79%
5 (5) 16 1.73% 5.53%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.91 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ002)

[2. ห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.11% 0.54%
2 (2) 4 0.43%
3 (3) 14 1.52% 1.52%
4 (4) 30 3.25%
5 (5) 19 2.06% 5.31%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.91 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ003)

[3. วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.11% 0.33%
2 (2) 2 0.22%
3 (3) 15 1.63% 1.63%
4 (4) 36 3.90%
5 (5) 14 1.52% 5.42%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.88 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ004)

[4. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.22%
2 (2) 2 0.22%
3 (3) 10 1.08% 1.08%
4 (4) 33 3.58%
5 (5) 23 2.49% 6.07%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.13 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ005)

[5. สภาพห้องเรียนในคณะโดยรวมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.22%
2 (2) 2 0.22%
3 (3) 14 1.52% 1.52%
4 (4) 37 4.01%
5 (5) 15 1.63% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.96 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ006)

[6. ห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างมีคุณภาพ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.33% 0.87%
2 (2) 5 0.54%
3 (3) 18 1.95% 1.95%
4 (4) 24 2.60%
5 (5) 18 1.95% 4.55%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.72 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ007)

[7.ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 1.08%
2 (2) 10 1.08%
3 (3) 15 1.63% 1.63%
4 (4) 29 3.14%
5 (5) 14 1.52% 4.66%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.69 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ008)

[8. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.11% 0.54%
2 (2) 4 0.43%
3 (3) 13 1.41% 1.41%
4 (4) 32 3.47%
5 (5) 18 1.95% 5.42%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.91 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ009)

[9. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.54%
2 (2) 5 0.54%
3 (3) 11 1.19% 1.19%
4 (4) 33 3.58%
5 (5) 19 2.06% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.97 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ015)

[10. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีเพียงพอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.11% 0.65%
2 (2) 5 0.54%
3 (3) 12 1.30% 1.30%
4 (4) 28 3.03%
5 (5) 22 2.38% 5.42%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.96 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ017)

[11. ห้องสมุด ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.22% 0.65%
2 (2) 4 0.43%
3 (3) 8 0.87% 0.87%
4 (4) 30 3.25%
5 (5) 24 2.60% 5.85%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.03 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ019)

[12. หนังสือตำรา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.22% 0.54%
2 (2) 3 0.33%
3 (3) 11 1.19% 1.19%
4 (4) 30 3.25%
5 (5) 22 2.38% 5.63%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.99 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ011)

[13. มีสถานที่สำหรับนักศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และทำงานร่วมกัน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.54%
2 (2) 5 0.54%
3 (3) 10 1.08% 1.08%
4 (4) 31 3.36%
5 (5) 22 2.38% 5.74%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.03 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ012)

[14.สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.22%
2 (2) 2 0.22%
3 (3) 9 0.98% 0.98%
4 (4) 34 3.68%
5 (5) 23 2.49% 6.18%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.15 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ013)

[15. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาโดยรวม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.33%
2 (2) 3 0.33%
3 (3) 10 1.08% 1.08%
4 (4) 31 3.36%
5 (5) 24 2.60% 5.96%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.12 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ014)

[16. ภาพโดยรวม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.11%
2 (2) 1 0.11%
3 (3) 6 0.65% 0.65%
4 (4) 44 4.77%
5 (5) 17 1.84% 6.61%
ผลรวม (คำตอบ)68100.00%100.00%
จำนวนของกรณี68100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 855 92.63%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.13 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 


 

LimeSurvey is Free software
Donate