2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
รอสักครู่...
0%
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560
จำนวนที่บันทึกในแบบสำรวจนี้ : 69

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสำรวจนี้1093
จำนวนรายการบันทึกสำหรับการสำรวจนี้1093
ยอดรวม (ร้อยละ)l:100.00%
สรุปผลสำหรับ B101
1. เพศ  
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
หญิง (F) 40 3.66%  
ชาย (M) 29 2.65%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%  

สรุปผลสำหรับ B102
2. ชั้นปี  
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1 (A1) 18 1.65%  
ชั้นปีที่ 2 (A2) 18 1.65%  
ชั้นปีที่ 3 (A3) 16 1.46%  
ชั้นปีที่ 4 (A4) 17 1.56%  
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%  

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ001)

[1. สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย มีแสงสว่างที่เพียงพอพร้อมใช้งาน เอื้อต่อการเรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.09% 0.46%
2 (2) 4 0.37%
3 (3) 14 1.28% 1.28%
4 (4) 35 3.20%
5 (5) 15 1.37% 4.57%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.86 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ002)

[2. ห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.09% 0.55%
2 (2) 5 0.46%
3 (3) 14 1.28% 1.28%
4 (4) 31 2.84%
5 (5) 18 1.65% 4.48%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.87 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ003)

[3. วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผู้เรียน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.09% 0.37%
2 (2) 3 0.27%
3 (3) 15 1.37% 1.37%
4 (4) 36 3.29%
5 (5) 14 1.28% 4.57%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.86 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ004)

[4. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.18%
2 (2) 2 0.18%
3 (3) 12 1.10% 1.10%
4 (4) 32 2.93%
5 (5) 23 2.10% 5.03%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.1 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ005)

[5. สภาพห้องเรียนในคณะโดยรวมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.18%
2 (2) 2 0.18%
3 (3) 15 1.37% 1.37%
4 (4) 37 3.39%
5 (5) 15 1.37% 4.76%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.94 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ006)

[6. ห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างมีคุณภาพ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 3 0.27% 0.82%
2 (2) 6 0.55%
3 (3) 19 1.74% 1.74%
4 (4) 23 2.10%
5 (5) 18 1.65% 3.75%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.68 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ007)

[7.ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.91%
2 (2) 10 0.91%
3 (3) 14 1.28% 1.28%
4 (4) 31 2.84%
5 (5) 14 1.28% 4.12%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.71 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ008)

[8. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.09% 0.55%
2 (2) 5 0.46%
3 (3) 13 1.19% 1.19%
4 (4) 32 2.93%
5 (5) 18 1.65% 4.57%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.88 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ009)

[9. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.55%
2 (2) 6 0.55%
3 (3) 12 1.10% 1.10%
4 (4) 32 2.93%
5 (5) 19 1.74% 4.67%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.93 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ015)

[10. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีเพียงพอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 1 0.09% 0.55%
2 (2) 5 0.46%
3 (3) 14 1.28% 1.28%
4 (4) 28 2.56%
5 (5) 21 1.92% 4.48%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.91 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ017)

[11. ห้องสมุด ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอ]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.18% 0.73%
2 (2) 6 0.55%
3 (3) 8 0.73% 0.73%
4 (4) 29 2.65%
5 (5) 24 2.20% 4.85%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.97 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ019)

[12. หนังสือตำรา มีความเพียงพอและมีคุณภาพ ทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 2 0.18% 0.55%
2 (2) 4 0.37%
3 (3) 10 0.91% 0.91%
4 (4) 31 2.84%
5 (5) 22 2.01% 4.85%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  3.97 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ011)

[13. มีสถานที่สำหรับนักศึกษาให้นักศึกษาและอาจารย์พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และทำงานร่วมกัน]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.55%
2 (2) 6 0.55%
3 (3) 10 0.91% 0.91%
4 (4) 31 2.84%
5 (5) 22 2.01% 4.85%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ012)

[14.สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.18%
2 (2) 2 0.18%
3 (3) 11 1.01% 1.01%
4 (4) 33 3.02%
5 (5) 23 2.10% 5.12%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.12 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ013)

[15. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของสาขาวิชาโดยรวม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.27%
2 (2) 3 0.27%
3 (3) 12 1.10% 1.10%
4 (4) 30 2.74%
5 (5) 24 2.20% 4.94%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.09 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

   
สรุปผลสำหรับ ฺิB201(SQ014)

[16. ภาพโดยรวม]
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ ผลรวม
1 (1) 0 0.00% 0.09%
2 (2) 1 0.09%
3 (3) 7 0.64% 0.64%
4 (4) 44 4.03%
5 (5) 17 1.56% 5.58%
ผลรวม (คำตอบ)69100.00%100.00%
จำนวนของกรณี69100.00% 
ไม่มีคำตอบ 0 0.00%
Not completed or Not displayed 1024 93.69%
ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตรฺ์  4.12 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 


 

LimeSurvey is Free software
Donate